Disclaimer / Privacyverklaring

DISCLAIMER

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of ontbrekende informatie op deze website.

Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv (hierna te noemen Den Dubbelden), gevestigd aan De Hooge Krocht 16, 2201 TX Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: De Hooge Krocht 16, 2201 TX Noordwijk, 071 – 5174688, info@dendubbelden.nl , www.dendubbelden.nl.

 

Den Dubbelden is een aannemersbedrijf dat producten en diensten aanbiedt. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van (potentiële) kopers en opdrachtgevers welke zich eerder zelf aangemeld hebben voor onze diensten en/of producten, inbegrepen de renovatie- en nieuwbouwprojecten van Den Dubbelden.

Om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met uw persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om.
Persoonsgegevens bevatten informatie die direct over u gaat, of naar u te herleiden is. Met deze informatie bent u te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder meer:

– Uw naam
– Uw adres
– Uw telefoonnummer
– Uw bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dendubbelden.nl Wij verwijderen dan deze informatie.

 

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

Den Dubbelden gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van uw betaling
– Contact opnemen met u via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Den Dubbelden gaat zeer discreet om met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons niet gedeeld, tenzij de persoon in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven. Als persoonsgegevens worden gedeeld is dit binnen de doelstelling en ten dienste van de communicatie van het betreffende project of de betreffende dienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Den Dubbelden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Den Dubbelden) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Den Dubbelden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Den Dubbelden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw rechten
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om:
– Uw persoonsgegevens in te zien
– Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen
– Bezwaar te maken tegen verwerking van die gegevens
– Onder voorwaarden uw persoonsgegevens te laten verwijderen (het recht om ‘vergeten’ te worden)

Als u een verzoek heeft of bezwaar wilt maken, dan kunt u een mail sturen naar: info@dendubbelden.nl
Per post is ook mogelijk: Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv, De Hooge Krocht 16, 2201 TX Noordwijk.
Wij reageren uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek of bezwaar.

 

Cookies of vergelijkbare technieken
Den Dubbelden gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken.
Op www.dendubbelden.nl zijn alleen cookies aanwezig van Google Analytics.

 

Uw privacy en door ons gebruikte media
Onze website is gebouwd in WordPress. Den Dubbelden maakt voor haar nieuwsberichtgeving gebruik van social media platforms, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door ‘verwerkers’ die deze social media platforms exploiteren. Deze partijen (Facebook, LinkedIn, etc.) zijn eveneens gehouden aan de privacywetgeving die voor de gehele EU (AVG) geldig is.

 

Tot slot
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor vragen, nadere informatie of klachten kunt u altijd contact met ons opnemen via info@dendubbelden.nl of via telefoonnummer 071 – 5174688.

 

Laatst bijgewerkt d.d. 27 januari 2021